فرم ها و چک لیست های مورد نیاز

۱- فایل کلیه مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور ( شامل: پیش نویس گواهی های سابقه کار- چک لیست مدارک – فرم های روکش پرونده فیزیکی – نمونه قرارداد همکاری و …. )  را از لینک زیر دریافت کنید:

فایل کلیه مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور

 

۲- چک لیست مدارک مورد نیاز :

چک لیست مدارک مورد نیازجهت اخذ رتبه مشاور

 

۳-مستندات اعلام حضور پایه ۳ :

. مکاتبه اعلام حضوذ پایه ۳

. فرم دو صفحه ای اعلام حضور پایه۳