مهندسین مشاور آب کاوان آبانگاه

آب کاوان آبانگاه

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی / تکرار شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: محمدجواد سمیعی
تلفن: ۳۵۲۲۶۰۷۶  فکس: ۳۵۲۲۰۴۳۴
نشانی: قاسم آباد- بلوار شاهد- شاهد۱۸- پلاک۵۹
پایه: ۳