مهندسین مشاور آبریز سازه توس

آبریز سازه توس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: سید داود حیدری
تلفن: ۳۶۰۱۷۴۲۹ فکس: ۳۶۰۶۸۵۹۹
نشانی: بلوار سيد رضي- سید رضی۶- پلاك ۱۸۵
پایه: ۳