مهندسین مشاور آبراه ساز شرق

آبراه ساز شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: منصور جاجرمی زاده
تلفن: ۳۸۴۲۷۸۴۳  فکس: ۳۸۴۳۴۱۶۸
نشانی: چهارراه پل خاکی- نبش اسداله زاده۵- پلاک۷۲- واحد ۶
پایه: ۳