مهندسین مشاور هیدروپی میراب شمس

هیدروپی میراب شمس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی / تکرار شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: وحید یزدانی
تلفن : ۳۶۰۷۷۳۲۲ فکس: ۳۶۰۸۶۱۸۵
نشانی: بلوار امامت-امامت ۳۱- پلاک ۷۶- طبقه اول
پایه: ۳