مهندسین مشاور هیدروتک توس

هیدروتک توس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل:
مهدی خدیوی
تلفن :
۳۵۴۱۴۰۱۸۳۵۴۱۴۰۱۷ فکس : ۳۵۴۱۴۰۱۹
نشانی:
کیلومتر ۱۸ جاده مشهد_قوچان- پارک علم و فناوری- ساختمان مرکزی- اتاق ۵۰۹
پایه:
۲