مهندسین مشاور هیدروتک توس

هیدروتک توس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل:
مهدی خدیوی
تلفکس :
۳۸۷۱۹۳۵۶- ۳۸۷۱۹۲۳۷    
نشانی:
پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد- ساختمان شهید مقصودلو- واحد ۳۰۷
پایه:
۲