مهندسین مشاور نقش پژوهان اترک

نقش پژوهان اترک

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: مسعود دباغ
تلفن: ۳۷۶۶۲۴۴۲  فکس: ۳۷۶۶۲۴۴۳
نشانی: بلوار شهید صادقی ۲۰- پلاک ۲ – واحد۱
پایه: ۳