مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی
تلفن : ۲۶-۳۸۴۸۳۴۲۱ فکس: ۳۸۴۰۵۹۸۶
نشانی: چهارراه پل خاکی ، خیابان سناباد ، خیابان اسد الله زاده ، پلاک ۲۳ ، طبقه سوم
پایه: ۳