مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی
تلفن : ۲۶-۳۸۴۸۳۴۲۱ فکس: ۳۸۴۰۵۹۸۶
نشانی: سه راه ادبيات نرسيده به چهارراه پل خاكي- خیابان مسعود شرقي ۲ – پلاک ۴۷
پایه: ۳