مهندسین مشاور آبخیزگستر شرق

آبخیز گستر شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: علی اکبر صفدری
تلفن: ۳۸۶۴۰۸۳۸
نشانی: پیروزی ۷۲- پلاک ۳۴- طبقه ۲- واحد۳
پایه: ۳