مهندسین مشاور مشهد زمین ساخت

مشهد زمین ساخت

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی / تکرار شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: نوید داورپناه
تلفن: ۳۶۰۱۸۵۱۳-۱۶
نشانی: بلوار سید رضی- سیدرضی۵۳- پلاک ۲۶۴
پایه: ۳