مهندسین مشاور مجدآب شرق

مجدآب شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: عفت نوری اسکویی
تلفکس: ۳۸۹۴۴۱۳۰
نشانی: بلوار دانشجو- دانشجو۶- پلاک۴- واحد۲
پایه: ۳