مهندسین مشاور گزین سازه توس

گزین سازه توس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: ابوذر حاتمی

تلفن: ۳۷۶۵۶۷۷۸ فکس: ۳۷۶۵۶۴۸۰
نشانی: خیابان مهدی- مهدی ۷- پلاک ۱۱۶- طبقه همکف
پایه: ۳