مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

کاوش پی مشهد

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: مجید مهرآفرید
تلفن: ۳۸۴۵۸۱۲۴  فکس: ۳۸۴۶۰۵۱۰
نشانی: خیابان کوهسنگی- کوهسنگی۲۱- پلاک ۹
پایه: ۲