مهندسین مشاور عمران جویاب بیهق

عمران جویاب بیهق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: محمدحسن بیاضی
تلفن: ۴۴۴۴۵۸۲۰
نشانی: سبزوار-بلوار خوش بین-روبروی خوش بین ۹- طبقه فوقانی داروخانه نجاتی پور
پایه: ۳