مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: سعید نی ریزی
تلفن:۶-۳۷۶۸۴۰۹۱ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸
نشانی: بلوارسجاد – خیابان پیام- نبش پیام ۴- پلاک ۱۴
پایه: ۱ و ۲