مهندسین مشاور سیال پویای شرق

سیال پویای شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: منصور ترکمن سرابی
تلفن: ۳۶۲۱۲۶۹۷
نشانی: قاسم آباد-بلوار امامیه-امامیه ۵۶- پلاک ۳۰
پایه: ۳