مهندسین مشاور سپندآب شرق

سپندآب شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: محمدتقی لطفی
تلفکس: ۳۸۷۶۵۸۱۱
نشانی: رضا شهر- خیابان شهیدرضوی ۳۶- پلاک ۳۰ – طبقه همکف
پایه: ۳