مهندسین مشاور ژرف آب پی

ژرف آب پی

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: حامد حریری
تلفکس: ۳۸۹۲۷۸۳۷
نشانی: بلوار صیاد شیرازی- صیاد شیرازی ۲۳- پلاک ۲۲۴
پایه: ۳