مهندسین مشاور زیست رواناب شرق

زیست رواناب شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: حمیدرضا عسگری
تلفکس: ۳۸۶۸۲۰۷۰
نشانی: بلوار وکیل آباد- نبش صدف۵- پلاک ۶۲- طبقه دوم
پایه: ۳