مهندسین مشاور تحقیقات خاک مهارآب

تحقیقات خاک مهارآب

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: محمدرضا کاخی
تلفن: ۳۶۲۲۳۳۳۲   فکس: ۳۶۲۲۶۸۶۹
نشانی: قاسم آباد- بلوارامامیه- جنب امامیه ۴۲- پلاک۸۸
پایه: ۲