مهندسین مشاور تاوآب توسعه فلات شرق

تاوآب توسعه فلات شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: مجتبی شفیعی
تلفکس: ۳۸۳۳۷۲۸۱
نشانی: بلوار شهید فلاحی- شهید فلاحی۱۹- پلاک۷- واحد همکف
پایه: ۳