مهندسین مشاور تاواب توسعه فلات شرق

تاوآب توسعه فلات شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: نجمه مجیدی
تلفکس: ۳۸۹۰۹۸۰۷
نشانی: بلوار فرهنگ-  بلوار شهید ابراهیم فخرائی- پلاک ۲۲- طبقه ۱
پایه: ۳