مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۷۶۱۸۱۰۷   فکس: ۳۷۶۱۸۸۵۴
نشانی: بلوار خیام- خیام ۶- پلاک ۲۳
پایه: ۲