مهندسین مشاور بهین سازه آبنیک

بهین سازه آبنیک

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: جواد امیدوار
تلفن: ۳۷۶۱۷۴۱۴
نشانی: بلوار فردوسی- مجتمع آهن مشهد-طبقه اول- واحد ۱۱۲
پایه: ۳