مهندسین مشاور بهین آب پاژ

بهین آب پاژ

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدير عامل: علي شكفته
تلفن: ۱- ۳۷۲۳۱۹۵۰  فكس:۳۷۲۶۳۲۴۴
نشانی: بلوار سازمان آب- شهيدصادقي۲۳- پلاک ۶۶- واحد۳
پایه: ۳