مهندسین مشاور بناوند شرق

بناوند شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: حسین پاسدار
تلفن: ۳۷۶۸۷۴۷۱
نشانی: بلوار سجاد – خیابان بهارستان- بهارستان ۱۶- پلاک ۱۷۴ – واحد ۲
پایه: ۳