مهندسین مشاور آبنمود توس

آبنمود توس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: فريدون حسين نژاد
تلفن: ۳۸۴۲۰۲۹۴   فکس: ۳۸۴۶۹۴۶۵
نشانی: بلوار فلسطین- فلسطين ۲۱ – پلاك ۷۲ – طبقه۲- واحد ۳
پایه: ۳