مهندسین مشاور آبگیرسازه توس

آبگیرسازه توس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: هانیه هادیان
تلفن: ۳۸۶۵۲۳۲۶   فکس:۳۸۶۶۲۵۲۴
نشانی: بلوار وکیل آباد- هنرستان ۲۳- پلاک۸- طبقه سوم
پایه: ۳