نامه مهم سازمان درخصوص رعایت ظرفیت کاری شرکت ها

نامه مهم سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی استان درخصوص لزوم رعایت ظرفیت کاری شرکت ها را از اینجا دریافت نمایید.

نامه سازمان درخصوص ظرفیت کاری شرکت ها