مهندسین مشاور گروه معماری بوم آورد رسام

بوم آورد رسام

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: علی خورشاهی
تلفکس: ۳۸۹۴۴۱۷۰
نشانی: وکیل آباد۵۹(خیابان شریف)-ساختمان نیایش- طبقه همکف
پایه: ۳