مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

کاوش پی مشهد

تخصص: ژئوتکنیک
مدیر عامل: مجید مهرآفرید
تلفن: ۳۸۴۵۸۱۲۴ فکس: ۳۸۴۶۰۵۱۰
نشانی: خیابان کوهسنگی- کوهسنگی۲۱- پلاک ۹
پایه:۱