مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

کاوش پی مشهد

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: امیر حسیب
تلفن: ۳۸۴۵۸۱۲۴ فکس: ۳۸۴۶۰۵۱۰
نشانی: خیابان کوهسنگی- کوهسنگی۲۱- پلاک ۹
پايه: ۲