مهندسین مشاور کاوش تدبیر طوس

کاوش تدبیر طوس

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: حمیدرضا مزدی
تلفکس: ۹۱۰۱۳۳۷۹
نشانی: بلوار امیریه-امیریه۱۹- بلوارسجادیه- سجادیه۷۳- پلاک۱۱۵
پایه