مهندسین مشاور کاراطوس آفاق

کارا طوس آفاق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حامد مستقیمی
تلفن: ۳۷۶۰۶۶۰۶
نشانی: احمد آباد- خیابان پاستور- پاستور۲۲ – پلاک ۴۳ ، طبقه همکف
پایه: ۳