مهندسین مشاور پی آزمون شرق

پی آزمون شرق

تخصص: ژئوتکنیک
مدیر عامل: جعفر نجفی زاده
تلفکس: ۳۶۰۹۸۶۱۷- ۳۶۰۹۸۶۱۶
نشانی: بلوار وکیل آباد-بلوار شهید قانع – پلاک ۲۱
پایه