مهندسین مشاور پیمایش گستر طوس

پیمایش گستر طوس

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدير عامل: مهران بلوچ قرائی
تلفن: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴ فکس: ۳۸۶۹۵۴۴۵
نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول
پايه: ۲