مهندسین مشاور پیمایش گستر توس

پیمایش گستر توس

تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مدیر عامل: مهران بلوچ قرائی
تلفن: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴ فکس: ۳۸۶۷۹۲۶۴
نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول
پایه: ۳