مهندسین مشاور پیمایش گستر توس

پیمایش گستر توس

تخصص: فتوگرامتری تک ظرفیتی اضافی
مدیرعامل: مهران بلوچ قرائی
تلفکس: ۵-۳۸۶۹۸۶۹۴
نشانی: معلم۴- فرهنگ ۳۳- (شهید عقدایی ۱۲)- پلاک ۵۳- طبقه اول
پایه: ۳