مهندسین مشاور پیشگامان مدیریت پروژه پاژ(مهرپاژ)

پیشگامان مدیریت پروژه پاژ(مهرپاژ)

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدير عامل: محمد مهریزی ثانی
تلفن: ۳۸۶۹۹۳۱۴ فکس: ۳۸۹۰۵۴۰۶
نشانی: هفت تیر ۲- پلاک ۵- واحد۱
پایه: ۳