مهندسین مشاور پیدار

پیدار 

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیرعامل: مژگان روپوش
تلفکس: ۳۶۰۶۷۹۰۶
نشانی: بلوار سجاد- بین سجاد ۱۷ و ۱۹ – پلاک ۲۵۳
پایه:۳