مهندسین مشاور پژوهشکده مهندسان عمران خراسان مبین

پژوهشکده مهندسان عمران خراسان مبین

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: سعید رسولی
تلفن: ۳۸۴۲۷۷۳۵ فکس: ۳۸۴۶۳۴۴۱
نشانی: احمد آباد – رضای ۱۹- پلاک ۴۰
پایه