مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: سدسازی

مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۷۶۱۸۱۰۷    فکس: ۳۷۶۱۸۸۵۴
نشانی: بلوار خیام- خیام ۶- پلاک ۲۳
پایه: ۳