مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: محیط زیست
مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۷۶۱۸۱۰۷ فکس: ۳۷۶۱۸۸۵۴
نشانی: بلوار خیام- خیام ۶- پلاک ۲۳
پايه: ۳