مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲
نشانی: سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف
پایه: ۳