مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۷۶۱۸۱۰۷ فکس: ۳۷۶۱۸۸۵۴
نشانی: بلوار خیام- خیام ۶- پلاک ۲۳
پایه: ۳