مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲
نشانی: سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف
پايه: ۲