مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۷۶۱۸۱۰۷  فکس: ۳۷۶۱۸۸۵۴
نشانی: بلوار خیام- خیام ۶- پلاک ۲۳
پايه: ۲