مهندسین مشاور پژوهاب شرق

پژوهاب شرق

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: حسین فرنوش
تلفن: ۳۸۴۷۲۴۹۱        فکس: ۳۸۴۷۲۴۹۲
نشانی:
سلمان فارسی۶- نبش رازقی۴- پلاک ۳۰- طبقه همکف

پایه