مهندسین مشاور پدیدار اندیشان شهر و محیط

پدیدار اندیشان شهر و محیط

تخصص: طراحی شهری
مدیرعامل: محسن صفاریان طوسی
تلفکس: ۳۶۰۵۹۴۰۸
نشانی: بلوار سجاد- حامد شمالی ۴- پلاک ۲۸- طبقه دوم
پایه:۳