مهندسین مشاور پاژ بناء پارس

پاژ بناء پارس

تخصص: ساختمان
مدیرعامل: محمد وطن چیان یزدی
تلفکس: ۳۶۰۹۹۱۳۳
نشانی:وکیل آباد۱۷- فرهنگ۱۴(معاد)-پلاک ۱۱۷۰۰۱- طبقه اول
پایه: ۳