مهندسین مشاور پاژیاب

پاژیاب

تخصص: ساختمان
مدیرعامل: فرید آزاده مافی
تلفن: ۳۷۶۱۹۳۶۷ و ۲-۳۷۶۰۷۱۰۱ فکس: ۳۷۶۸۶۷۱۴
نشانی: بلوار ملک آباد- خیابان قدس- قدس۵- پلاک۵۳
پایه: ۲