مهندسین مشاور پاژیاب

پاژیاب 

تخصص: طراحی شهری
مدیرعامل: فرید آزاده مافی
تلفن: ۲-۳۷۶۰۷۱۰۱- ۳۷۶۱۹۳۶۷ فکس: ۳۷۶۸۶۷۱۴
نشانی: بلوار ملک آباد- قدس ۵- پلاک ۵۳
پایه:۳