مهندسین مشاور پاژپیشگامان مدیریت توس

پاژپیشگامان مدیریت توس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: ساناز فرشاد
تلفکس: ۳۸۶۹۳۷۲۷
نشانی: بلوار وکیل آباد – صدف ۷- پلاک ۳۶- طبقه دوم
پایه: ۳